Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 - Identiteit van Belle Flair
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Intellectueel eigendom
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Ons recht om deze voorwaarden te veranderen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Belle Flair

3.        Dag: kalenderdag;

4.        Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.        Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.        Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.        Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Belle Flair georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Belle Flair


Belle Flair
Sweelincklaan 5
6865JB Doorwerth
KvK-nummer: 09082151
Btw-identificatienummer:162412083b01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Belle Flair en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Belle Flair zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Belle Flair gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Belle Flair niet.

3.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·             de prijs inclusief belastingen;

·             de eventuele kosten van aflevering;

·             de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·             het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·             de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·             de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Belle Flair de prijs garandeert;

·             de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·             of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

·             de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·             de gedragscodes waaraan Belle Flair zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·             de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Belle Flair onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Belle Flair is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Belle Flair passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Belle Flair daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.        Belle Flair kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Belle Flair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.        Belle Flair zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.      het postadres van Belle Flair waar de consument met klachten terecht kan;

b.      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.      de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Belle Flair deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e.      de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.        In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
    

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Belle Flair bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.        Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Belle Flair retourneren, conform de door Belle Flair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

1.        Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.        Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Belle Flair bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.        Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Belle Flair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.        Belle Flair kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Belle Flair dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.      die door Belle Flair tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.      die snel kunnen bederven of verouderen;

e.      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Belle Flair geen invloed heeft;

 


Artikel 9 - De prijs 

1.        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.        In afwijking van het vorige lid kan Belle Flair producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Belle Flair geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Belle Flair dit bedongen heeft en:

a.      deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.      de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.        Belle Flair staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Belle Flair er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.        Een door Belle Flair, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Belle Flair kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.        Belle Flair zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Belle Flair het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Belle Flair.

6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Belle Flair tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Belle Flair bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.        De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.        De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 13 - Betaling

1.        Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.        Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Belle Flair te melden.

4.        In geval van wanbetaling van de consument heeft Belle Flair behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 -  Klachtenregeling

1.        Belle Flair beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Belle Flair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.        Bij Belle Flair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Belle Flair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.        Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 15 -  Intellectueel eigendom

Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website berusten bij Belle Flair of haar licentiegevers. Consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op deze website.

 Artikel 16 - Aansprakelijkheid 

1.        Indien Belle Flair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze en de wettelijke bepaling(en) is geregeld. 

2.        Belle Flair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Belle Flair is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3.        Belle Flair is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriele schade, materiele schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan volgens artikel 7:24 lid 2 BW. 

4.        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van Belle Flair. 

5.        Belle Flair aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Belle Flair aansprakelijk is. 

6.        Indien Belle Flair aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. 

7.        Indien de consument niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Belle Flair noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Belle Flair verleent, kan de consument nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Belle Flair.

 

Artikel 17 - Ons recht om deze voorwaarden te veranderen

Belle Flair heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de Consument zijn geplaatst.

 

Belle Flair © 2018 | KvK 09082151